Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
Kod: 215203
Synteza: Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.
Zadania zawodowe:
  • utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym poprzez wykonywanie czynności związanych z konserwacją, przeglądami i naprawami bieżącymi.
  • projektowanie systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK);
  • opracowywanie dokumentacji projektowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i skrzyżowaniach z drogami kolejowymi;
  • testowanie i doskonalenie urządzeń i systemów automatyki SRK;
  • udział w czynnościach związanych z certyfikacją i dopuszczeniem do stosowania urządzeń i systemów SRK;
  • przeprowadzanie kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w kolejnictwie w zakresie ich zgodności z typem, na które Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub ich systemów, zespołów, podzespołów i elementów;
  • nadzór i kontrola techniczna wytwarzania elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  • udział w prowadzeniu inwestycji związanych z instalacją, konfiguracją, programowaniem i testowaniem liniowych i stacyjnych systemów automatyki sterującej ruchem kolejowym;
  • przeprowadzanie kontroli mających na celu ocenę utrzymania i stanu technicznego urządzeń infrastruktury kolejowej położonych na obszarze kolejowym, tj. stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz urządzeń telekomunikacji kolejowej, pod względem spełniania warunków technicznych i wymogów eksploatacyjnych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • opracowywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w zakresie utrzymania i stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacji kolejowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę