Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
Kod: 234115
Synteza: Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu przyroda w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Zadania zawodowe: zainteresowanie uczniów światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;
rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywanie ich opisu;
zapoznanie z zachowaniami sprzyjającymi bezpieczeństwu człowieka i środowiska;
wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych przedmiotu;
realizowanie programu nauczania przedmiotu według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk przyrodniczo- pedagogicznych;
udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
stałe ocenianie umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz aktualizowanie przyczyn niepowodzeń;
współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów, w celu doskonalenia pracy pedagogicznej;
zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki;
wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów;
kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów; reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego i prawa pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
pełnienie funkcji opiekuna organizacji szkolnej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego takich jak: prowadzenie koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, opiekowanie się uczniem w czasie wycieczek, turniejów, zawodów i olimpiad;

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę