Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel konsultant
Kod: 235905
Synteza: Wykonuje prace związane z diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli, rozpoznawaniem potrzeb w zakresie ich doskonalenia, organizowaniem doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli, gromadzeniem i upowszechnianiem informacji pedagogicznych.
Zadania zawodowe: - diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli;
- współdziałanie z nadzorem pedagogicznym, nauczycielami doradcami metodycznymi przy określaniu potrzeb doskonalenia nauczycieli;
- organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie specjalistycznym, metodycznym i wychowawczym, we współpracy ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i innymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną;
- organizowanie doskonalenia doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i innych pracowników oświaty;
- koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych oraz udzielanie im merytorycznej i metodycznej pomocy;
- zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej;
- inspirowanie innowacji, postępu pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz otaczanie tych działań opieką merytoryczną;
- propagowanie i upowszechnianie nowych metod, technik i środków w nauczaniu i wychowaniu;
- organizowanie wymiany doświadczeń między szkołami i nauczycielami prowadzącymi działalność innowacyjną;
- udzielanie pomocy nauczycielom ubiegającym się o stopnie specjalizacji zawodowej;
- pozyskiwanie lub opracowywanie oraz wydawanie i upowszechnianie materiałów metodycznych i pomocniczych dotyczących doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i postępu pedagogicznego;
- współdziałanie z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji nadzoru pedagogicznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę