Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel domowy
Kod: 235918
Synteza: Świadczy profesjonalną opiekę nad dzieckiem od drugiego roku życia, połączoną z wszechstronną edukacją w domowej atmosferze; uzupełnia wiedzę dziecka i przyczynia się do jego rozwoju intelektualnego; pomaga w odrabianiu lekcji, uczy języków obcych, gry na instrumentach muzycznych; organizuje zabawy; wpaja dziecku zasady savoir vivr’u; sprawuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne jako guwernantka.
Zadania zawodowe:
 • określenie z rodzicami lub opiekunami warunków edukacji, godzin pracy, zakresu obowiązków, programu nauczania;
 • poznawanie dziecka: jego zdolności, zainteresowań, cech charakteru, dotychczasowych problemów wychowawczych, zakresu trudności w nauce itp.;
 • przygotowanie planu zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka: kreatywnych zabaw edukacyjnych i innych aktywności, podczas których odkrywa się zdolności i talenty dziecka;
 • prowadzenie zajęć z dzieckiem w oparciu o autorskie programy edukacyjne;
 • realizowanie treści edukacji przedszkolnej i szkolnej w domowych warunkach takich jak: odrabianie lekcji, powtarzanie materiału nauczania, przygotowywanie dziecka do sprawdzianów i egzaminów itp.;
 • realizowanie treści edukacyjnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych takich jak: nauka języków obcych, gra na wybranym instrumencie, taniec, muzykoterapia, zajęcia rytmiczne i ruchowe, kreatywne zabawy, nauka czytania i pisania dla najmłodszych dzieci itp.;
 • dostosowywanie metod pracy w zależności od potrzeb i wieku dziecka, jego zainteresowań i zdolności;
 • wzbudzanie u dziecka motywacji do nauki, kształtowanie kreatywności, odkrywanie zdolności i talentów dziecka;
 • budowanie atmosfery szacunku, zaufania, bezpieczeństwa oraz respektowanie indywidualnego rytmu życia dziecka;
 • uczenie zasad dobrego wychowania;
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez świadczenie pierwszej pomocy przedmedycznej, dbałość o warunki zabaw na powietrzu, itp.;
 • przestrzeganie praw dziecka;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dziecka, informowanie ich o postępach edukacyjnych i artystycznych dziecka, problemach wychowawczych itp.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • sprawowanie funkcji edukacyjnych całkowicie poza systemem edukacji szkolnej w przypadku dzieci po wypadkach, niepełnosprawnych lub na wniosek i życzenie rodziców;
 • dowożenie dziecka w określone miejsca;
 • przygotowywanie posiłków dla dziecka.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę