Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lider klubu pracy
Kod: 242306
Synteza: Wykonuje i koordynuje zadania związane z przeprowadzaniem porad grupowych mających na celu przygotowanie uczestników klubu pracy do kierowania swoją karierą zawodową, poszukiwania pracy i nawiązywania kontaktów z potencjalnym pracodawcą; organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, motywowania do aktywnego poszukiwania pracy oraz rozpoznawania własnego potencjału i potrzeb edukacyjno-szkoleniowych; współpracuje z instytucjami wspierającymi proces poszukiwania pracy; analizuje rynek edukacyjno-szkoleniowy oraz rynek pracy pod kątem prowadzenia porad grupowych.
Zadania zawodowe:
 • udzielanie porad grupowych osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy, osobom poszukujących pracy, uczniom, klientom ośrodków pomocy społecznej itp. w zakresie aktywnego poszukiwania pracy;
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć klubu pracy w formie porad
  i informacji grupowych oraz spotkań indywidualnych z klientami klubu:
 • uczenie osób biorących udział w zajęciach klubu pracy stosowania różnorodnych technik poszukiwania pracy (między innymi: pisanie życiorysu
  i listu motywacyjnego, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
  z pracodawcą, budowanie i wykorzystanie siatki kontaktów itp.);
 • uczenie osób biorących udział w zajęciach klubu pracy analizowania rynku pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego), określania swoich predyspozycji zawodowych oraz opracowania strategii i planów pokonywania barier
  w zatrudnieniu itp.;
 • prowadzenie zajęć mających na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczestników klubu pracy;
 • współpracowanie z różnymi instytucjami działającymi na rzecz rynku pracy (takimi jak: jednostki publicznych służb zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej, szkoły i firmy szkoleniowe, pracodawcy itp.), w celu udzielania pomocy uczestnikom klubu pracy w znalezieniu zatrudnienia lub określenia kierunku nauki lub szkolenia zawodowego;
 • gromadzenie, katalogowanie, aktualizowanie, opracowywanie
  i upowszechnianie informacji edukacyjno-zawodowej, dotyczącej rynku pracy, ofert pracy, zawodów nadwyżkowych i deficytowych, kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego itp.;
 • analizowanie rynku pracy oraz rynku oraz usług edukacyjno-szkoleniowych;
 • udzielanie uczestnikom klubu pracy wsparcia w dostępie do informacji, Internetu, telefonu i faxu itp.;
 • prowadzenie dokumentacji uczestników klubu pracy oraz prowadzonych spotkań indywidualnych i zajęć grupowych;
 • dokonywanie bieżącej oceny zajęć realizowanych w klubie pracy i ich efektywności;
 • przestrzeganie zasad etyki, bhp oraz przepisów ochrony danych osobowych, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie lub współorganizowanie targów pracy, targów edukacyjnych itp.;
 • uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach tematycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę