Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mediator sądowy
Kod: 263507
Synteza: Za pomocą procedur mediacyjnych pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i karnych; wysłuchuje i analizuje racje stron konfliktu; opracowuje tekst ugody zapewniający satysfakcję materialną, psychologiczną i proceduralną; dba o komfortowe warunki do rozmów; zapewnia stronom poczucie bezpieczeństwa i zachowanie równowagi stron w mediacji.
Zadania zawodowe:
 • przyjęcie wniosku o przeprowadzenie mediacji (przez jedną lub obie strony);
 • analiza istoty konfliktu w sprawach rodzinnych (np. o podział majątku, o ustalenie kontaktów z dziećmi i wysokość alimentów), w sprawach cywilnych (np. konflikty sąsiedzkie), pracowniczych (np. konflikty między pracodawcą a pracownikiem), w sprawach gospodarczych (np. między klientem a sprzedawcą) oraz w sprawach karnych (np. zadośćuczynienie za poniesione szkody);
 • nawiązanie kontaktu z drugą stroną sporu (przez wnioskodawcę lub mediatora) i ustalenie terminu spotkania wstępnego;
 • przygotowania do mediacji: analiza dzielącego strony konfliktu, sprecyzowanie stanowisk, określenie rzeczywistych celów i potrzeb, przedstawienie zasad mediacji oraz podpisanie umowy;
 • ustalanie właściwych strategii prowadzenia mediacji;
 • budowanie zaufania i sympatii, otwartości na spotkaniach mediacyjnych ze stronami konfliktu oraz na spotkaniach indywidualnych;
 • udzielanie pomocy w komunikowaniu się osobom zaangażowanym w spór, w celu umożliwienia im wzajemnego zrozumienia, osiągnięcie porozumienia i zawarcia ugody;
 • wspólne negocjowanie rozwiązań i weryfikowanie ich wykonalności (czy rozwiązania są zgodne z prawem, sprawiedliwe, słuszne, praktyczne, wykonalne, trwałe);
 • uświadamianie stronom potencjalnych skutków braku zawarcia ugody;
 • dokumentowanie mediacji: sporządzenie i podpisanie ugody, podpisanie pisemnego porozumienia przez strony w obecności mediatora;
 • złożenie protokołu w sądzie po zakończeniu mediacji wraz z dołączoną do niego ugodą, doręczenie odpisów protokołu stronom konfliktu;
 • dbałość o prawidłowości formalno-prawne wypracowanej ugody ze sprawdzeniem realności i wykonalności jej rozwiązań;
 • przestrzeganie zasad etyki mediatora takich jak: dobrowolność poddania się mediacji i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony, poufność mediacji, bezstronność i zakaz pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści, bezpieczeństwo stron, neutralność, szybkość i efektywność postępowania;
 • czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kancelarii prawnej lub biurze mediacyjnym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę