Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
Kod: 312304
Synteza: Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz innych obiektów i konstrukcji budownictwa kubaturowego; odpowiada za realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Zadania zawodowe:
 • zapoznawanie się z dokumentacją projektu budowlanego obiektów budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w celu ustalenia wymogów i procedur planowania prac budowlanych;
 • określanie na podstawie otrzymanej dokumentacji kosztu, ilości materiałów budowlanych oraz potrzebnych pracowników niezbędnych do wykonania prac budowlanych (na przykład: wykonanie fundamentów, budowanie konstrukcji nośnej obiektu, wykańczanie obiektu, montowanie instalacji itp.);
 • realizowanie planów robót budowlanych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, dworce, obiekty handlowe itp.) i innych obiektów kubaturowych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów prac budowlanych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu robót
  i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa budowalnego;
 • nadzorowanie placów budowy i koordynowanie prac ekip budowlanych, podwykonawców, dostawców itp.;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych przez podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i ekonomicznym korzystaniem przez pracowników z mienia będącego na terenie budowy (materiałów, narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych) oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej;
 • utrzymanie założonych kosztów prac budowlanych;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz sytuacje awaryjne;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu, w tym tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy;
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej, w tym dziennika budowy oraz sporządzanie raportów i analiz na temat wydajności produkcji budowlanej;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji budowlanej w zakresie budownictwa ogólnego;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu budowlanego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę