Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń koksowniczych
Kod: 313307
Synteza: Kontroluje przebieg procesu produkcyjnego koksu obejmującego urządzenia węglowni (wywrotnice wagonowe, zwałowarki-ładowarki, kruszarki młotkowe, wagi przenośnikowo-dozujące, przenośniki taśmowe oraz przesypy próbopobieralniki), urządzenia piecowni (układ grzewczy i odbieralnikowy baterii koksowniczych oraz urządzenia towarzyszące), urządzenia suchego lub mokrego chłodzenia koksu, urządzenia sortowni koksu (przesiewacze koksu, przenośniki taśmowe, systemy sterujące punktami załadowczymi koksu oraz urządzenia odpylające linie technologiczne.
Zadania zawodowe: kontrolowanie procesu komponowania i przygotowania mieszanki wsadowej do produkcji koksu, tj.: obsługa zautomatyzowanych wag przenośnikowo-dozujących, przygotowywanie wymaganego składu mieszanki węglowej i przekazanie go poprzez urządzenia przenośnikowe na wieże węglowe usytuowane na bateriach koksowniczych;
sprawdzanie stanu technicznego pieca i urządzeń pomocniczych przed rozpoczęciem procesu wygrzewania;
zapoznawanie się z rodzajem wsadu i materiałami przygotowanymi do załadunku pieca;
kontrolowanie procesu produkcji koksu w bateriach koksowniczych;
obsługa komputerowego systemu sterowania procesem technologicznym oraz systemu sterowania opalaniem baterii;
kontrolowanie pracy maszyn piecowych służących do obsługi baterii koksowniczych (wypycharka koksu, wóz przelotowy, wóz zasypowy i elektrowóz specjalny);
kontrolowanie pracy systemu odpylania strony koksowej baterii;
kontrolowanie pracy układu pracy wieży mokrego gaszenia koksu oraz systemu pracy instalacji suchego chłodzenia koksu;
kontrolowanie pracy systemu pracy sortowni koksu i załadunku gotowego wyrobu do wagonów;
kontrolowanie stanu trzonu pieca, wymurówki otworów żużlowych wgłębnych, komorowych lub kołpakowych;
zabezpieczanie pieca i wyrobów w sytuacjach awaryjnych, tj. brak gazu, energii elektrycznej lub z innych przyczyn;
czyszczenie oraz konserwowanie pieców grzewczych i urządzeń pomocniczych;
prowadzenie obowiązującej dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej obsługiwanego pieca i produkcyjnej;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., BHP i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń i instalacji służących do oczyszczania gazu koksowniczego oraz do wyodrębniania zaabsorbowanych składników z mediów płucznych i ich przetwarzania w celu uzyskania smoły surowej, benzolu surowego, siarczanu amonowego i innych substancji węglopochodnych;
obsługiwanie i nadzorowanie stacji sprężarek gazu koksowniczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę