Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik rybołówstwa morskiego
Kod: 315215
Synteza: Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane połowami ryb morskich, ich przetwórstwem, przechowywaniem i transportem odłowionych ryb; obsługuje i konserwuje sprzęt pokładowy.
Zadania zawodowe: dokonywanie oceny wód morskich, w celu ustalenia stanu zarybiania i możliwości zintensyfikowania produkcji oraz utrzymywanie odpowiedniego profilu produkcji w zależności od warunków przyrodniczych danego akwenu wodnego;
pobieranie próbek wody oraz przeprowadzanie prostych badań i analiz;
organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów różnych gatunków ryb;
obsługa i konserwacja sprzętu połowowego i pokładowego;
poznawanie rejonów morskich i łowisk;
dokonywanie wstępnej, optycznej oceny stanu zdrowia ryb, zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie im;
organizowanie prac związanych z przetwórstwem ryb: sortowanie, patroszenie, filetowanie, odskórzanie, odławianie ryb;
chłodzenie, zamrażanie i pakowanie surowca rybnego;
kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki rybackiej, żeglugi na wodach morskich;
nadzorowanie wykonywania napraw i konserwacji urządzeń wodnych i sprzętu służącego do połowu i transportu ryb;
prowadzenie dokumentacji i kalkulowanie kosztów połowów ryb.
Dodatkowe zadania zawodowe: uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez inżynierów rybołówstwa morskiego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę