Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inspektor sanitarny
Kod: 325514
Synteza: Sprawuje nadzór i kontroluje realizację ustaw, uchwał i innych przepisów dotyczących ochrony i warunków higieny: środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, jakości żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków oraz warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach ochrony zdrowia;
zapobiega powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Zadania zawodowe: kontrolowanie higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody i innych elementów środowiska;
kontrolowanie stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego oraz drogowego;
kontrolowanie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego;
sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
kontrolowanie warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innych wyrobów mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
kontrolowanie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
kontrolowanie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku oraz higieny procesów nauczania;
kontrolowanie przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych wynikających z przepisów o substancjach i preparatach chemicznych;
kontrolowanie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów Unii Europejskiej dotyczących prekursorów narkotykowych;
kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich występowanie ma charakter epidemiczny;
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzeniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę