Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Felczer
Kod: 325901
Synteza: Udziela pomocy w przypadkach zachorowania lub zagrożenia chorobą; diagnozuje stan zdrowia, bierze udział w procesie leczenia; zajmuje się profilaktyką leczniczą, szerzeniem oświaty zdrowotnej.
Zadania zawodowe: diagnozowanie i orzekanie o stanie zdrowia chorego (pod fachowym nadzorem lekarza): zbieranie wywiadów, wykonywanie badań pomocniczych, rozpoznawanie chorób, orzecznictwo;
udział w procesie leczenia przez wykonywanie pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami lekarza lub samodzielnie zabiegów leczniczych i opiekuńczych;
rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i warunków socjalno-bytowych ludności (zbieranie wywiadów, analiza dokumentacji, współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi);
zwalczanie chorób zakaźnych, zapobieganie im i prowadzenie działalności profilaktycznej, tj. sprawowanie nadzoru nad: artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytkowymi (inspekcja sanitarna), przestrzeganiem zasad higieny osobistej, zaopatrzeniem w wodę oraz dezynsekcją, deratyzacją i izolowaniem zakaźnie chorych;
szerzenie oświaty sanitarnej i zdrowotnej, prowadzenie działalności informacyjnej i wychowawczej, służącej podniesieniu kultury zdrowotnej, kształtowaniu nawyków zdrowotnych i postaw ludzi w określonych środowiskach, w celu profilaktyki zdrowotnej;
współpraca z lekarzem, pielęgniarką środowiskową, poradniami specjalistycznymi oraz innymi placówkami służby zdrowia i instytucjami, w celu podejmowania wspólnych działań zapobiegawczych i leczniczych;
przestrzeganie zasad higieny i aseptyki (zgodnie z przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych zabiegów leczniczych i opiekuńczych);
wykonywanie prac administracyjnych i dokumentacyjnych (ewidencjonowanie pacjentów, wydawanie orzeczeń, wystawianie recept - starsi felczerzy);
udzielanie pomocy w nagłych wypadkach - przy zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta;
kontrolowanie przebiegu leczenia i udzielanie porad ambulatoryjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę