Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Funkcjonariusz celny
Kod: 335101
Synteza: Sprawuje dozór celny oraz kontroluje obrót towarowy z zagranicą; wymierza i pobiera należności celne; dopuszcza towary będące przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu z kraju; zwalcza oraz ściga przestępstwa i wykroczenia, w zakresie ustalonym w ustawie karnej skarbowej.
Zadania zawodowe: - dokonywanie oględzin środków przewozowych, opakowań, zamknięć celnych i dokumentów;
- przeprowadzanie rewizji celnej towarów i środków przewozowych oraz dokonywanie przeszukania terenów i pomieszczeń służących do ich przechowywania;
- dokonywanie przeszukania osób przekraczających granicę państwową oraz doprowadzanie ich do urzędu celnego na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli;
- badanie dokumentów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą;
- wymierzanie i pobieranie należności celnych;
- strzeżenie towarów celnych i miejsc odpraw celnych lub też pomieszczeń, placów i środków przewozowych, nie będących miejscami odpraw celnych;
- nakładanie zamknięć celnych na towary celne, pomieszczenia lub środki przewozowe;
- legitymowanie, również poza terenem odprawy celnej, osób posiadających towary przywiezione lub nadesłane z zagranicy, których rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę