Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
Kod: 342202
Synteza:
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych planuje i prowadzi zajęcia sportowe, usprawniające oraz rehabilitację ruchową z osobami niepełnosprawnymi.
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych planuje i prowadzi zajęcia sportowe, usprawniające oraz rehabilitację ruchową z osobami mającymi różny stopień i rodzaj niepełnosprawności. Celem pracy instruktora sportu osób niepełnosprawnych jest usprawnianie podopiecznych, podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej w celu zdobycia przez nich lepszego wyniku sportowego, oraz organizowanie czynnego spędzania czasu wolnego i utrzymania naturalnej aktywności fizycznej. Działania instruktora mają duże znaczenie w rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i społecznej osób niepełnosprawnych. Instruktor sportu osób niepełnosprawnych wykorzystuje w pracy metody i techniki właściwe dla danego sportu, jak również wiedzę o niepełnosprawnościach i ich rehabilitacji. Instruktor przygotowuje cykle treningowe, dba o właściwy odpoczynek podopiecznych, odpowiedzialny jest za miejsce, w którym odbywają się treningi, jak również za sprzęt używany podczas zajęć. Instruktor sportu osób niepełnosprawnych organizuje grupy sportowe w zależności od rodzaju niepełnosprawności, możliwości podopiecznych, posiadanej bazy sportowej i sprzętu.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie grupy w danym sporcie lub grupy usprawniania ruchowego;
  • organizowanie bazy treningowej, miejsca prowadzonych zajęć, przygotowywanie sprzętu sportowego lub usprawniającego;
  • opracowywanie planu i harmonogramu działań sportowych w wybranym sporcie i działań usprawniających;
  • nauczanie i doskonalenie techniki wybranego sportu lub usprawniającej oraz aktywizacja psychoruchowa podopiecznego;
  • ocenianie postępów osób niepełnosprawnych w opanowaniu techniki wybranego sportu usprawniania i aktywizacji psychoruchowej;
  • organizowanie zawodów sportowych;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem procesu treningowego lub usprawniania ruchowego;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi.
Zawód instruktora sportu osób niepełnosprawnych może być wykonywany przez osobę, która ukończyła szkołę średnią ogólnokształcącą lub średnią zawodową i posiada co najmniej jeden tytuł instruktora dyscypliny sportu oraz ukończyła specjalistyczny kurs w wymiarze co najmniej 60 godzin. Instruktor powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę