Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Montażysta dekoracji
Kod: 711901
Synteza: Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) dekoracje, montuje je z elementów składowych, ustawia na właściwych miejscach - zgodnie z potrzebami poszczególnych sztuk, oraz je magazynuje.
Zadania zawodowe: dostarczanie - ręczne lub za pomocą podręcznych środków transportowych - dekoracji na właściwe miejsce planu gry (lub próby);
dokonywanie zmian dekoracji podczas spektaklu (próby) zarówno w czasie przerw, jak i w czasie trwania akcji scenicznych zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi;
ustawianie zastępczych dekoracji (markowanie) na potrzeby prób;
przechowywanie powierzonych dekoracji i innych związanych z nimi środków inscenizacji w podręcznym magazynie oraz wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem dekoracji do eksploatacji lub oddawaniem ich z powrotem do magazynów głównych;
ekspediowanie i ponowne przyjmowanie dekoracji wywożonych (i przywożonych) np. na występy, do naprawy, w celu wypożyczenia;
dokonywanie oględzin stanu technicznego dekoracji i związanych z nimi bezpośrednio innych środków inscenizacji;
dostarczanie dekoracji na miejsca gry aktorów w kompletach, ich montaż i ustawianie wg projektów scenograficznych w czasie wymaganym organizacją pracy przy realizacji poszczególnych spektakli;
wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak czyszczenie i trzepanie elementów dekoracji podlegających szczególnym zabrudzeniom a także wykonywanie drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych elementów dekoracji (oraz ich wszelkich ozdób), jak ręczne zszywanie rozdartych części tekstylnych, zbijanie, związywanie, usztywnianie złamanych elementów, podmalowywanie - zgodnie z wymogami scenograficznymi oraz reżyserskimi;
wykonywanie tymczasowych przeróbek i dopasowywanie dekoracji do zaistniałych potrzeb np. na skutek zmiany miejsca ich ustawienia w porównaniu z uprzednio przewidywanym;
instruowanie aktorów o sposobach obsługi niektórych elementów dekoracji i pomaganie w ich obsłudze;
utrzymywanie prawidłowości wszelkiego rodzaju przejść w komunikacji poziomej (na poziomie planu gry, na pomostach) i pionowej (schody, drabiny);
prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych dekoracji i materiałów pomocniczych;
przygotowywanie powierzonych dekoracji (i bezpośrednio związanych z nimi innych środków inscenizacji) do transportu, tj. spisywanie i pakowanie;
czyszczenie oraz konserwowanie urządzeń mechanicznych scen i studiów pod nadzorem specjalisty;
dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy swoją i aktora, np. przez dokładny montaż wszystkich elementów dekoracji, dokonywanie bieżących oględzin stanu dekoracji, podstawianie odpowiednich schodów lub drabin, montaż barier oraz olinowań chroniących aktorów i pozostały personel obsługujący spektakl przed upadkiem, zapewnienie bezpiecznych przejść, oznaczanie wszelkich przeszkód na drogach komunikacji na terenie gry aktorskiej oraz na drogach ewakuacyjnych aktorów i pozostałego personelu obsługującego grę aktorów.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac związanych z transportem oraz pomocniczymi pracami montażowymi na budowach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę