Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter ociepleń budynków
Kod: 712301
Synteza:
Monter ociepleń budynków wykonuje izolacje termiczne ścian zewnętrznych obiektów budowlanych metodą lekką mokrą.
Monter ociepleń budynków świadczy usługi budowlane w zakresie montażu izolacji zewnętrznych ścian budynków wykonywanych w technologii lekkiej mokrej. Specjalizuje się w montażu izolacji termicznych z zastosowaniem różnych materiałów izolacyjnych oraz systemów tynku cienkowarstwowego. Podczas izolacji termicznej ścian zewnętrznych monter odczytuje projekt zabudowy i rysunek techniczny, ocenia stan i przygotowanie podłoża ścian budynków istniejących i nowych, oblicza zapotrzebowanie na materiały, montuje i demontuje drobne elementy blacharskie oraz elementy odwodnienia dachu. Po zamontowaniu izolacji termicznej nakłada zaprawę klejową i wtapia siatki zbrojące po stronie zewnętrznej oraz wykonuje wyprawy gruntujące pod tynk i nakłada tynk. Do jego zadań należy również konserwacja i naprawa elementów ociepleń budynków. Ponadto monter ociepleń budynków zabezpiecza na placu budowy materiały przeznaczone do montażu, współdziała z wykonawcami robót towarzyszących. Jest odpowiedzialny za poprawność i jakość montażu systemu ociepleń budynków zgodnie z planem i obowiązującymi normami.
Zadania zawodowe:
  • ocenianie stanu i przygotowywanie podłoża ścian budynków istniejących i nowych;
  • demontowanie i montowanie elementów odwadniających;
  • montowanie izolacji termicznej;
  • nakładanie zaprawy klejowej i wtapianie siatki zbrojącej po stronie zewnętrznej;
  • wykonywanie zaprawy gruntującej pod tynk;
  • nakładanie tynku;
  • wykonywanie remontów, konserwacji i napraw elementów ociepleń budynków;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.
Pracę w zawodzie montera ociepleń budynków może wykonywać osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową o kierunku budowlanym. Pracodawcy chętnie ponadto zatrudniają w tym zawodzie osoby o kierunkowym wykształceniu budowlanym posiadające doświadczenie zawodowe. Prace z zakresu ociepleń budynków może również wykonywać osoba, która uzyskała odpowiednie wykształcenie w wyniku kształcenia rzemieślniczego lub ukończyła gimnazjum i zdała egzamin z zakresu kwalifikacji B.11. Wykonywanie izolacji budowlanych, ujętej w podstawie programowej w zawodzie 712401 Monter izolacji cieplnych, przeprowadzany przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub uzyskała tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie monter ociepleń budynków, po zdaniu egzaminu w przeprowadzanego przez organizacje rzemieślnicze. Zawód ten mogą wykonywać również osoby, które odbyły szkolenia w zakresie wykonywania ociepleń potwierdzone świadectwem lub certyfikatem wydanym przez producentów systemów ociepleń budynków.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę