Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter izolacji przemysłowych
Kod: 712403
Synteza: Wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami.
Zadania zawodowe: - wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych;
- wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym;
- wykonywanie izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu;
- wykonywanie izolacji ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje przemysłowe przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach;
- wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków: izolacji termicznych i przeciwroszeniowych instalacji c.o. i ciepłej wody, izolacji akustycznych i ogniochronnych instalacji wentylacji, izolacji zimnochronnej i przeciwroszeniowej instalacji klimatyzacji;
- wykonywanie robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej dla izolacji i płaszcza ochronnego;
- sporządzanie szkiców roboczych i rysunków izometrycznych wykonywanych izolacji przemysłowych;
- wykonywanie pomiarów z natury i szkiców inwentaryzacyjnych;
- organizowanie, użytkowanie i likwidowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, przepisami ochrony przeciwpożarowej;
- zamawianie materiałów do robót izolacyjnych i towarzyszących, ich transportowanie i składowanie;
- konserwowanie narzędzi i sprzętu do ręcznego i mechanicznego wykonywania robót izolacyjnych;
- wykonywanie towarzyszących prostych prac blacharskich i antykorozyjnych w zakresie związanym z montażem izolacji przemysłowej,
- ocenianie jakości wykonanej pracy i bieżące usuwanie dostrzeżonych usterek;
- wykonywanie konserwacji, remontu i naprawy oraz demontażu starej izolacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników;
- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót;
- dokonywanie rozliczeń materiałowych;
- sporządzanie kalkulacji kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę