Zasady przyjmowania pism do urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Zasady przyjmowania pism do urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie udziela odpowiedzi na wniesione podania (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie), o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.),
jeśli spełniają minimalne wymogi formalne określone w art. 63§2 wyżej wymienionej ustawy:
 
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres
i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
 
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy. 
Podanie wniesione na piśmie powinno być podpisane przez osobę je wnoszącą bądź przez przedstawiciela ustawowego.
 
Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej oraz opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
 
Korespondencję w formie papierowej należy przesyłać na adres:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Partyzantów 1 a,
35-242 Rzeszów.
 
Odpowiedzi na wniesione podania udzielane są bez zbędnej zwłoki.
 
Na anonimy Urząd nie odpowiada.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę