Centrum Aktywizacji Zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Centrum Aktywizacji Zawodowej

al. Batalionów Chłopskich 7
35-038 Rzeszów
459 595 060 (dla połączeń z sieci komórkowych)
801 002 124 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
parter, p.13    - dziennik podawczy,

Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego.
Do zadań realizowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
  • organizacja szkoleń,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • organizacja subsydiowanych miejsc pracy,
  • udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej.
Dział Obsługi Klienta Statystyk i Analiz
parter, p.1     - Jadwiga Burda – Kierownik działu
parter, p.6     - Maria Szczepańska - Z-ca Kierownika działu
parter, p.2     - doradcy klienta (obsługa bezrobotnych wg alfabetu: nazwiska A-J, L, Ł)
parter, p.3     - doradcy klienta (obsługa bezrobotnych wg alfabetu: nazwiska K, M-P),
parter, p.4     - doradcy klienta (obsługa bezrobotnych wg alfabetu: nazwiska R-Ż),
parter, p.5  - doradcy klienta (obsługa osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i poszukujących pracy), stanowisko ds. statystyki            
parter, p.11   - szkolenia dla bezrobotnych

W dziale opracowywane są Indywidualne Plany Działania, świadczone jest poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej. Organizowane są szkolenia umożliwiające nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia. Dział odpowiada za sporządzanie zestawień statystycznych i raportów dotyczących stanu bezrobocia.

Dział Pośrednictwa Pracy
parter, p.8    - Iwona Pruchnicka – Kierownik działu
parter, p.9   - przyjmowanie ofert pracy i informacji o wolnych miejscach zatrudnienia, zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, zgłoszenia zwolnień grupowych, pośrednictwo pracy
parter, p.10  - pośrednictwo pracy        
                    - Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Do podstawowych zadań działu należy pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na lokalnym rynku pracy, oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym
i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Współpraca
z pracodawcami odbywa się poprzez pomoc w doborze przyszłych pracowników i organizację giełd pracy.
Dział realizuje pomoc w postaci Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników, które ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Dział Instrumentów Rynku Pracy i Projektów
II piętro, p. 21   - Beata Madera – Kierownik działu
parter, p.7        - Tomasz Wójcik – Z-ca Kierownika działu
parter, p.12      - projekty
I piętro, p.14     - kontrola
I piętro, p.17    - staże, bony zasiedleniowe, zwroty kosztów przejazdu dot. staży
II piętro, p.20  - prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony zatrudnieniowe, dofinansowanie 50+
II piętro, p. 22   - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
II piętro, p. 23   - doposażenia stanowisk pracy, zwrot kosztów opieki nad dziećmi, świadczenie integracyjnie

Dział zajmuje się organizacją subsydiowanych miejsc pracy, udziela pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej, współpracuje z partnerami rynku pracy. Dział sporządza dokumentację na przedsięwzięcia finansowane ze środków pomocowych; ewidencjonuje, koordynuje, monitoruje oraz przygotowuje sprawozdania z przebiegu realizacji projektów.
 
Dział Finansowo - Księgowy
III piętro, p. 26     - Anna Dubiel - Zastępca Głównego Księgowego
III piętro, p. 25     - księgowość Fundusz Pracy

Dział odpowiada za rozliczenie funduszy, obejmujących aktywizację zawodową bezrobotnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę