Centrum Aktywizacji Zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i poradnictwa zawodowego.

Do zadań realizowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo zawodowe
  • organizacja szkoleń
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
  • organizacja subsydiowanych miejsc pracy
  • udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY

parter, p.8       - Urszula Bociek - Kierownik
parter, p.9       - przyjmowanie ofert pracy
parter, p.10     - przyjmowanie ofert pracy
parter, p.10     - KFS

Do podstawowych zadań działu należy pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na lokalnym rynku pracy, oraz udzielanie osobom bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Współpraca z pracodawcami odbywa się poprzez pomoc w doborze przyszłych pracowników i organizację giełd pracy. Dział realizuje pomoc w postaci Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników, które ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.
 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA STATYSTYK I ANALIZ

parter, p.1     - Jadwiga Burda - Kierownik,
parter, p.6     - Maria Szczepańska - Z-ca kierownika,
parter, p.2     - doradcy klienta (obsługa wg nazwisk: A-J,L,Ł),
                       
parter, p.3     - doradcy klienta (obsługa wg nazwisk: K,M-P),
                       
parter, p.4     - doradcy klienta (obsługa wg nazwisk: R-Ż),
                       
parter, p.5     - doradcy klienta, obsługa osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
                        oraz osób poszukujących pracy
parter, p.5     - doradcy zawodowi
parter, p.5      - stanowisko ds. statystyk i analiz
parter, p.11    -  szkolenia
parter, p.13    - dziennik podawczy
I piętro, p.15  - wydawanie zaświadczeń

Dział wykonuje zadania z zakresu obsługi klienta poprzez ustalanie profilu pomocy dla osób bezrobotnych oraz opracowywanie Indywidualnych Planów Działania dostosowanych do profilu pomocy. W dziale świadczone jest poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej. Organizowane są szkolenia umożliwiające nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia. Dział odpowiada za sporządzanie zestawień statystycznych i raportów dotyczących stanu bezrobocia.
 

DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I PROJEKTÓW

II piętro, p.21     - Beata Madera - Kierownik,
parter, p.7         - Iwona Pruchnicka - Z-ca kierownika,
II piętro, p.23     - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; środki na wyposażenie
                          i doposażenie stanowisk pracy,
II piętro, p.22     - prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
                         
II piętro, p.17     - zawieranie umów; zwroty kosztów dojazdów, wydawanie skierowań (staże),
                         
parter, p.12        - projekty oraz promocja instrumentów i usług rynku pracy,
                         

Dział zajmuje się organizacją subsydiowanych miejsc pracy; udziela pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej; współpracuje z partnerami rynku pracy.
Dział sporządza dokumentację na przedsięwzięcia finansowane ze środków pomocowych; ewidencjonuje, koordynuje, monitoruje oraz przygotowuje sprawozdania z przebiegu realizacji projektów.
 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

III piętro, p.26     - Anna Dubiel - Zastępca Głównego Księgowego,
III piętro, p.25     - księgowość FP,

Dział odpowiada za rozliczenie funduszy, obejmujących aktywizację zawodową bezrobotnych. Obsługa rachunkowości budżetowej znajduje się w budynku OEŚ ul. Partyzantów 1a.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę