Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Epidemia koronawirusa - zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w świetle nowych regulacji prawnych.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz 568 ).

Przepisy umożliwiają legalne pozostanie w Polsce cudzoziemcom, którzy chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą wyjechać w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zmian w dotychczasowych przepisach dotyczących legalnego pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

 

Informacje dotyczące ważności zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.


Jeśli ostatni dzień zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. od dnia 14.03.2020 r., okres ważności zezwolenia na pracę sezonową oraz przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanemu do ewidencji oświadczeń, wskazany koniec okresu pracy cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. od dnia 14.03.2020 r., to cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Powyższego dodatkowego okresu pracy, nie wlicza się do okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie tego oświadczenia, tj. do okresu wykonywania pracy przez
6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, mającego wpływ na wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 
Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulega również:
 • legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
Ponadto przesunięte zostaną terminy:
 • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
 • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich


Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej i zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. od dnia 14.03.2020 r. Okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu. Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostaną bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt. Cudzoziemiec nie będzie mógł na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen.
 

Przedłużenie terminów na składanie wniosków


Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złoży on wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.
Powyższe rozwiązanie będzie dotyczyło cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
 • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego – dotyczy to tylko obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość.

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski


Ustawa zawiera rozwiązanie stanowiące podstawę przedłużenia z mocy prawa terminów opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu


Zakładane jest przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań , przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zamieścił materiał szczegółowo opisujący rozwiązania wprowadzane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG od 1 stycznia 2018r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy regulują dostęp cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy.
Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w związku z dużą liczbą przyjmowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i koniecznością usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji,  od dnia 23 kwietnia 2018r., będą przyjmowane wyłącznie oświadczenia (wraz ze skanami wymaganych załączników) składane i generowane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Oświadczenia składane elektronicznie, powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e -PUAP.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza UE/EOG.
 
Zezwolenie na pracę sezonową, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 
Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na wniosek podmiotu prowadzącego działalność bezpośrednio związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem oraz działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
 1. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 2. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z 6 państw : Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina.


Procedura związana z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową

I. Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 Wniosek można złożyć:
 1. w formie papierowej w Centrum Aktywizacji Zawodowej , 35-038 Rzeszów Al. Batalionów Chłopskich  7, pok. nr. 9
 2. elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.
 
Dla agencji pracy tymczasowej powierzającej pracę cudzoziemcom w charakterze pracowników tymczasowych przewidziano oddzielny formularz wniosku.

II. Podczas składania wniosku w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:
 1. w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG 
 2. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS/ zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 3. w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL. 
Agencja pracy tymczasowej (będąca podmiotem powierzającym pracę) zobowiązana jest do przedłożenia dokumentu sporządzonego przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienia w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencje pracy tymczasowej.
 
Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór upoważnienia)

III. Opłata
Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, zgodnie z rozporządzeniem ws. wysokości opłat  podmiot dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. Opłatę należy uiszczać przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Odbiorca:  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
                   35-242 Rzeszów
                   ul. Partyzantów 1A
Nazwa Banku:  PKO Bank Polski S.A.  Oddział 2 w Rzeszowie
Nr Konta:  14  1020 4391  0000  6802  0202  4669
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 2. tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia/ przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).
Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dowód wpłaty podmiot dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową.

IV. Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku będzie ubiegał się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej, lub zamierza wjechać na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, starosta:
 • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
Ww. zaświadczenie, przekazane cudzoziemcowi  jest podstawą do ubiegania się we właściwej placówce dyplomatyczno-konsularnej o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP.

V. Termin rozpatrzenia wniosku: 
 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 
VI. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium RP.
Powyższe informacje ujęte są w oświadczeniu podmiotu o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.
W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.
Wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny 120 dni – jeżeli po tym okresie starosta nie otrzyma potwierdzenia, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową zostanie umorzone.

VII. Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.
Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanych wcześniej przez urząd. 

VIII. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terenie RP na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

IX. W okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu.

X. Pracodawca powierzający pracę sezonową zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o niekaralności (obowiązek podpisania przez pracodawcę).

XI. Zezwolenie na pracę sezonową oraz odmowa wydania zezwolenia jest wydawana w trybie decyzji administracyjnej.


Odmowa wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Starosta odmawia wydania zezwolenia, gdy podmiot powierzający pracę:
 • nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę;
 • był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;
Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;
 
W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.


Informacje dodatkowe

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń):
 • zwolnienie z tzw. testu rynku pracy- składając wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla obywateli wymienionych państw, podmiot nie musi przedstawić informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy;
 • na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego) w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, o ile w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku podmiot ten powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz. W takim przypadku podmiot dostarcza dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego wniosek dotyczy, przynajmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat;
 • możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Aby skorzystać z tej możliwości, podmiot powierzający pracę jest obowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na co najmniej dotychczasowym poziomie.
Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową:
 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, należy złożyć nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia.
Dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium RP, na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prace sezonową wpisanym do ewidencji.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową:
 • wydawane jest w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu lub w celu podjęcia pracy u innego podmiotu;
 • wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym nie jest dłuższy niż 9 miesięcy ciągu  roku kalendarzowego;
Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.
 
Podmiot wnioskujący o przedłużenie,  który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia  bezpośrednio przed złożeniem wniosku przedkłada:
 • umowę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem;
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca
Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych.
W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia.

Sytuacje, w których nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia:
 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zawarcie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca  umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.
Jeżeli podmiot jest agencją pracy tymczasowej, spoczywa na nim obowiązek poinformowania właściwego  urzędu pracy o ww. zmianach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.
Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą  grzywny.

Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).
Załączniki
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 3.docx (docx, 67 KB)
Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytori.docx (docx, 72 KB)
Zaswiadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wnioskow w sprawie pracy sezonowej Zalacznik nr 4.docx (docx, 45 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy .docx (docx, 45 KB)
Zezwolenie typ S na prace sezonowa cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.docx (docx, 40 KB)
Zezwolenie typ S na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 8.docx (docx, 41 KB)
Wniosek podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemc.docx (docx, 66 KB)
Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP Zalacznik nr 11.docx (docx, 62 KB)
Przedluzenie ZEZWOLENIA typ S na prace sezonowa cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospo.docx (docx, 40 KB)
Przedluzenie zezwolenia typ S na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 14.docx (docx, 40 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust..docx (docx, 56 KB)
Informacja starosty na temat mozliwosci zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemc.docx (docx, 40 KB)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
Oświadczenie wpisane przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Procedura rejestracji

I. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.
Oświadczenia mogą być rejestrowane tylko w przypadku podklas PKD niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Oznacza to, że zarówno pracodawca musi prowadzić działalność danego rodzaju (nie-sezonową), jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle związana;
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne będą oświadczenia, które zostały zarejestrowane w innych urzędach pracy.
II. Pracodawca może złożyć oświadczenie:
 • w formie papierowej w Centrum Aktywizacji Zawodowej, 35-038 Rzeszów Al. Batalionów Chłopskich  7, pok. nr. 9
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.  Dokumenty składane elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.
Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

III. Opłata
Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia dokonuje, zgodnie z rozporządzeniem ws. wysokości opłat wpłaty w wysokości 30 zł. Opłatę należy uiszczać przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Odbiorca:  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
                   35-242 Rzeszów
                   ul. Partyzantów 1A
Nazwa Banku:  PKO Bank Polski S.A.  Oddział 2 w Rzeszowie
Nr Konta:  24  1020 4391  0000  6402 0202  4685
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłaty pracodawca wnosi jednorazowo w związku ze złożonym oświadczeniem.

IV. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • wpis do KRS/ CEIDG - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;
 • dowód uiszczenia opłaty w związku ze składanym oświadczeniem;
 • kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
 • W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja pracy tymczasowej - dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej;
 • oświadczenie o niekaralności (oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy)
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca.
W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy, legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy.

V. Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:
 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji  oświadczeń.
Zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowi podstawę dla cudzoziemca do ubiegania się we właściwej placówce dyplomatyczno-konsularnej o wizę w celu wykonywania pracy na terytorium RP. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi noszące znamiona przerabiania/ skreślania  lub wypełnione nieczytelnie nie będą rejestrowane.

Samo oświadczenie nie jest wystarczające do podjęcia legalnej pracy w Polsce – cudzoziemiec musi jeszcze posiadać tytuł pobytowy pozwalający na pracę (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni).

VI. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu/ nie podjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.
 
Jeżeli pracodawca nie wypełni obowiązków informacyjnych o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemca pracy, stosuje się domniemanie co do terminu podjęcia pracy (praca była wykonywana od dnia wskazanego przy wpisaniu oświadczenia do ewidencji), chyba że z okoliczności wynika, że było inaczej np. cudzoziemiec wjechał na terytorium RP później i jest to poświadczone pieczęcią w paszporcie. W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, należy poinformować o tym urząd pracy, gdyż w przeciwnym razie jako okres wykonywania pracy przyjęty będzie cały okres ważności oświadczenia.
Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.
 
Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia  do ewidencji oświadczeń, gdy podmiot powierzający pracę był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;

Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia  do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie jest składane dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu lub podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.


Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia
 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu;
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).Za niedopełnienie powyższych obowiązków grożą sankcje.

Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia

Gdy po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia podmiot chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o  umowę o pracę  i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, wówczas składa do właściwego wojewody wniosek  o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz ww. pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia. Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia praca cudzoziemca na rzecz ww. podmiotu na podstawie oświadczenia (zarejestrowanego przez ww. podmiot) była wykonywana na podstawie umowy o pracę.


Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz 1065, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350).
Załączniki
Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17.docx (docx, 54 KB)
Oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter.docx (docx, 56 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z ust..docx (docx, 56 KB)

Uzyskanie informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Powiatowy Urząd Pracy Rzeszowie informuje, że ofertę pracy w celu uzyskania informacji starosty można złożyć elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego poprzez portal praca.gov.pl lub ePUAP.

W celu uzyskania informacji starosty pracodawca zgłasza ofertę pracy, na stanowisko na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca wraz z wnioskiem o wydanie  „Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi".
 
W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy  ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego  wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, starosta:
 • przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;
 • niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;
 • informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;
 • w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;
 • dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
 • wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniając liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy;
 • w przypadku, gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem. W toku postępowania, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.
Powiatowy urząd pracy w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Wykaz zawodów zwolnionych z obowiązku uzyskania informacji starosty
 
W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2018 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców ( Dz.U.z 29 czerwca 2018 r., Poz.1264) poniżej przedstawiamy wykaz zawodów w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.
Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zawodów obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie  informuje, że nie będą przyjmowane do realizacji oferty pracy mające na celu wykazanie możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy przez podmioty gospodarcze deklarujące miejsce wykonywania pracy pod adresem tzw. „wirtualnego biura".

Pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracowników związanych z budownictwem są zobowiązani do wpisania w ofercie pracy aktualnego miejsca wykonywania pracy (miejsca budowy)  oraz dostarczenia  poświadczeń podwykonawstwa dla firm budowlanych.
Pracodawcy zgłaszający oferty pracy na podstawie umowy o dzieło/zlecenie  zobowiązani są do podania czasu trwania umowy oraz  ilości godzin pracy tygodniowo/ miesięcznie.
Każdorazowo podmioty gospodarcze działające jako  agencje pracy tymczasowej zobowiązane są do wskazania pracodawcy użytkownika wraz z NIP.

W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontaktuje się z pracodawcą drogą mailową lub telefonicznie w celu uzupełnienia braków/ naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy brakujących informacji. W przypadku braku otrzymania informacji zwrotnej dotyczących nieprawidłowości zawartych w ofercie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
Załączniki
Zgłoszenie krajowej oferty pracy (.doc) (doc, 100 KB)
Wniosek o wydanie informacji starosty (pdf, 297 KB)

Dla pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę