Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG

Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy
 
12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583). Ustawa reguluje m.in. zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy, na terenie Polski.
Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.
 
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
 
Pracodawca powierzający pracę ma obowiązek powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o powierzeniu pracy temu obywatelowi.
Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.
 
Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywał i pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce przed 24 lutego 2022 r. może korzystać z automatycznego przedłużenia pobytu do
30 czerwca 2024 r. W tym czasie może legalnie pracować, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia i oświadczenia, może również zmienić pracodawcę.
Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.

W  dniu 29 stycznia 2022 r. weszła  w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2022 r., poz. 91). Nowelizacji uległy również zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U z 2021 r,poz.1100,z późn.zm.) w zakresie zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz  wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców na terenie RP.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.  (Dz.U z dnia 15 września 2023 r. Poz. 1893).
 
Od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązują:
- minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł brutto /mc
- minimalna stawka godzinowa w wysokości 27,70 zł brutto/godz.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza UE/EOG.
Zezwolenie na pracę sezonową, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na wniosek podmiotu prowadzącego działalność bezpośrednio związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem oraz działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.


Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się , jeżeli:
 
 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; Wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
 
Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z 5 państw: Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina.
 
Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzie  pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przyjmuje wnioski złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoba posiadająca dostęp do elektronicznego konta w banku ma możliwość szybkiego założenia profilu zaufanego.
Szczegółowe informacji: https://pz.gov.pl
 

Opłata

Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  podmiot dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy urzędu:
Odbiorca:  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
                   35-242 Rzeszów
                   ul. Partyzantów 1A
Nazwa Banku: PKO Bank Polski S.A.  Oddział 2 w Rzeszowie
Nr Konta:  14  1020 4391  0000  6802  0202  4669
 
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 
 • nazwę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty (wydanie/ przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej , imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składany będzie wniosek o  wydanie zezwolenia na pracę sezonową).
 
Wpłaty należy dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Dowód wpłaty podmiot dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
Wpłata jest wnoszona z tytułu złożenia wniosku w urzędzie pracy. Gdy wniosek wpłynie do urzędu wpłata nie podlega zwrotowi.
 

Dokumenty jakie należy dołączyć do składanego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową:

 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopie innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kopię  dowodu wpłaty;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana ;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • oświadczenie o niekaralności zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem( podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy) (Druk oświadczenia)
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust.8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dodatkowo w celu weryfikacji, do wniosku pracodawca, załącza skany następujących dokumentów:
 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG lub innego rejestru;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu ( np. członek zarządu, prokurent).
 
Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek zostanie wezwany do uzupełnienia  braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Dla agencji pracy tymczasowej powierzającej pracę cudzoziemcom w charakterze pracowników tymczasowych przewidziano oddzielny formularz wniosku. Agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest do przedłożenia dokumentu sporządzonego przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienia w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencje pracy tymczasowej.
 

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku będzie ubiegał się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej, lub zamierza wjechać na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, starosta:
 
 •  wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP;
Termin rozpatrzenia wniosku:
 •  7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 
 Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:
 
 ●  kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP;
 ●  informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium RP.
 
Powyższe informacje ujęte są w oświadczeniu podmiotu o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. Dokument pracodawca przekazuje do urzędu pracy,
w tym za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.

Praca musi  być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanym wcześniej przez urząd. 

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy jest liczony od daty pierwszego po dokonaniu wpisu do ewidencji wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na innej podstawie, zezwolenie na pracę sezonową nie może być wydane w trybie określonym dla wniosku, który podlega wpisowi do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.
 
Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terenie RP na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.
 
Zezwolenie na pracę sezonową oraz odmowa wydania zezwolenia jest wydawana w trybie decyzji administracyjnej.

Decyzje i zaświadczenia w sprawie pracy sezonowej, odbierane są osobiście bądź wysyłane drogą pocztową do podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, postępowanie w tej sprawie ulega umorzeniu z mocy prawa, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub
 • w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub
 • w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę.
 Jeżeli postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę ulegnie umorzeniu, wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, potwierdzony zaświadczeniem o wpisie ulegnie unieważnieniu z mocy prawa.
 

Odmowa wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

 
Starosta odmawia wydania zezwolenia, gdy podmiot powierzający pracę:
 
1) nie spełnił kryteriów wydania zezwolenia:
- złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
- zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;
-  nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę;

2) został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dot. nielegalnej pracy cudzoziemca;

3) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową;

4) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;

5) jest osobą fizyczną karaną za przestępstwo handlu ludźmi;

6) dopuścił się  poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców

7) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który:
- nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
- nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
- w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
 
Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – Ministra  właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.
 
 

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową:

 • Obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
 • Obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).


Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową


Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, należy złożyć nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia. Dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium RP, na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prace sezonową wpisanym do ewidencji.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową:
 • wydawane jest w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu lub w celu podjęcia pracy u innego podmiotu;
 • wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym nie jest dłuższy niż 9 miesięcy ciągu  roku kalendarzowego;
Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Podmiot wnioskujący o przedłużenie, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku przedkłada:
●  umowę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem;
● dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca

 

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (5 państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń):


● zwolnienie z tzw. testu rynku pracy- składając wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla obywateli wymienionych państw, podmiot nie musi przedstawić informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy;

● na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego) w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, o ile w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku podmiot ten powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz.
W takim przypadku podmiot dostarcza dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego wniosek dotyczy, przynajmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat;

●możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Aby skorzystać z tej możliwości, podmiot powierzający pracę jest obowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na co najmniej dotychczasowym poziomie.
 


Podstawy prawne :
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1745).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1558).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).
Załączniki
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.docx (docx, 60 KB)
WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO.docx (docx, 58 KB)
WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO.docx (docx, 63 KB)
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE WNIOSKU DO EWIDENCJI WNIOSKÓW W SPRAWIE PRACY SEZONOWEJ.docx (docx, 48 KB)
ZEZWOLENIE na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S.docx (docx, 47 KB)
ZEZWOLENIE na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S.docx (docx, 47 KB)
INFORMACJA STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia.docx (docx, 47 KB)
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 88J UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY.docx (docx, 46 KB)
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI O ZGŁOSZENIU SIĘ CUDZOZIEMCA W CELU WYKONYWANIA PRACY SEZONOWEJ.docx (docx, 48 KB)
Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S.docx (docx, 46 KB)
Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S.docx (docx, 46 KB)
WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.docx (docx, 56 KB)
Pełnomocnictwo.doc (docx, 15 KB)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest procedurą uproszczoną, nazywaną także "procedurą oświadczeniową".
Pozwala ona obywatelowi jednego z 5 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy wykonywać pracę na terytorium RP przez okres do 24 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium RP.

 

Procedura rejestracji oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie


1. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
 
●  cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii lub Ukrainy;
 
● praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.
 Oświadczenia mogą być rejestrowane tylko w przypadku podklas PKD niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Oznacza to, że zarówno pracodawca musi prowadzić działalność danego rodzaju (nie-sezonową), jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle związana;
 
● okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, a dzień rozpoczęcia pracy nastąpi nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia;
 
● wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 
2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wypełnia i wysyła oświadczenie elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl . Dokumenty składane elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Osoba posiadająca dostęp do elektronicznego konta w banku ma możliwość szybkiego założenia profilu zaufanego.
Szczegółowe informacje: https://pz.gov.pl
Wyjątkowo oświadczenia w formie papierowej będą przyjmowane od osoby fizycznej planującej zatrudnić cudzoziemca w gospodarstwie domowym ( PKD 9700Z) np. w charakterze pomocy domowej, opiekuna osoby starszej.
Dokumenty w formie papierowej można składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów

    

3. Opłata

 
Przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi podmiot dokonuje wpłaty w wysokości 100 zł . Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy urzędu:
Odbiorca:    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
                      35-242 Rzeszów
                      ul. Partyzantów 1A
Nazwa Banku: PKO Bank Polski S.A.  Oddział 2 w Rzeszowie
Nr Konta:  24  1020 4391  0000  6402 0202  4685
 
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 • nazwę podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłaty pracodawca dokonuje w związku ze złożonym oświadczeniem. Gdy oświadczenie wpłynie do urzędu wpłata nie podlega zwrotowi.
 
4. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza:
 
 • kopię stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,  zawierających dane osobowe, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentów potwierdzającego jego tożsamość
 • kopię dowodu wpłaty określającego cudzoziemca, którego dotyczy;
 • oświadczenie o niekaralności zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem( podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy)
 
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy  bez rozpatrzenia.
 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu.


W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy. Wówczas do składanego oświadczenia należy załączyć upoważnienie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez pracodawcę podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP lub oryginał upoważnienia dostarczyć drogą pocztową.

5. Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:
 • 7 dni roboczych, od dnia złożenia kompletnego oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji  oświadczeń.

Wpisane do ewidencji oświadczenia będą wysyłane do podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi / pełnomocnikowi drogą elektroniczną lub pocztową.
 
Oryginał wpisanego do ewidencji oświadczenia stanowi dla cudzoziemca podstawę do ubiegania się we właściwej placówce dyplomatyczno-konsularnej o wizę w celu wykonywania pracy na terytorium RP. Cudzoziemiec może podjąć pracę legalnie po uzyskaniu przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 

6. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia powiatowy urząd pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji.
Informację o podjęciu/niepodjęciu  lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca można składać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, poczty lub osobiście w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów


Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu/ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia  do ewidencji oświadczeń, gdy podmiot powierzający pracę był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;

Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia  do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie jest składane dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu lub podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;
W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma prawo odwołania się do organu drugiej instancji – Ministra  właściwego ds. pracy, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 


Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi  ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu.
 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).
Za niedopełnienie powyższych obowiązków grożą sankcje.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:
 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie
 
Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354  z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. z 2021r. poz.1745).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1558).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz.2349).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845).
 8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.z 2017 r. poz.2350 z późn.zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021r. poz. 2291).
Załączniki
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 88Z UST. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY.docx (docx, 46 KB)
OŚWIADCZENIE PODMIOTU NIEŚWIADCZĄCEGO USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI.docx (docx, 49 KB)
OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO.docx (docx, 50 KB)
Pełnomocnictwo.doc (docx, 15 KB)

Uzyskanie informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca  z kraju nie należącego do  UE/ EOG zobowiązany jest do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę, które wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub ze względu na miejsce wykonywania pracy.
 
Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę jest uzyskanie przez pracodawcę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku organizowanej rekrutacji, pracodawca wraz z wnioskiem o jej wydanie, zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.
 
Powiatowy urząd pracy :
 
1. Niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy, niezawyżone w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec. Informuje pracodawcę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy i ustala z nim termin kierowania osób w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
 
2. Dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.
W przypadku chęci zatrudnienia w częściowym wymiarze etatu, pracodawca powinien uzasadnić konieczność zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, pracodawca powinien podać liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu.


3.W imieniu starosty wydaje informację w terminie:
 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
W toku postępowania nie są brane pod uwagę wskazane w ofercie pracy wymagania, jeżeli są one zawyżone lub zaniżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.
 
Jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustaleń powiatowego urzędu pracy wynika możliwość pozyskania co najmniej jednego odpowiedniego kandydata  spełniającego wymagania określone w ofercie pracy, a pracodawca  bez uzasadnionych przyczyn, nie wyraził zgody na jego zatrudnienie, starosta w informacji stwierdza możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Starosta wydaje informację  w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie miejsc pracy, na które nie ma odpowiednich kandydatów.
 
Informację na podstawie zgłoszonej krajowej oferty pracy, wydaje:
 •  starosta właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy;
 •  w przypadku, gdy ze względu na specyfikę pracy nie da się wskazać głównego miejsca jej wykonywania,    starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy;
 •  w przypadku, gdy oferta dotyczy pracy tymczasowej i ze względu na jej specyfikę nie da się wykazać  głównego miejsca jej wykonywania, starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że składanie wniosków o wydanie informacji starosty odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl., drogą
pocztową lub osobiście w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7,
35-038 Rzeszów.

Wnioski składane elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoba posiadająca dostęp do elektronicznego konta w banku ma możliwość szybkiego założenia profilu zaufanego. Szczegółowe informacji: https://pz.gov.pl
 
Przygotowane dokumenty informacji starosty wysyłane są drogą pocztową na adres siedziby firmy. Odbiór osobisty dokumentów możliwy jest  po wcześniejszym umówieniu.
 
W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy. Wówczas do składanego wniosku należy załączyć upoważnienie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez pracodawcę podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP lub dostarczyć osobiście lub drogą pocztową oryginał pełnomocnictwa (Wzór pełnomocnictwa)
 
Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców ( Dz.U. z 2019 r. poz. 154) .
 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000154

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty określonych w rozporządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 15/2019  z dnia 04.09.2019 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. Województwa Podkarpackiego  z  2019r.  poz. 4303 z późn. zm.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/keywords/143
Załączniki
Wniosek o wydanie informacji starosty (pdf, 296 KB)
Zgłoszenie krajowej oferty pracy (.doc) (doc, 100 KB)
Pełnomocnictwo.doc (docx, 15 KB)

Dla pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę