Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Informacje o Urzędzie

Historia Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie funkcjonuje od 1990 roku. Podwalinę urzędu  w obecnym kształcie stanowił Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Został on przekształcony w Rejonowe Biuro Pracy, a następnie w 1993 roku w Rejonowy Urząd Pracy. Wraz z reformą administracyjną państwa 1 stycznia 1999 roku powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna Powiatu Rzeszowskiego. Przez pierwsze miesiące funkcjonowania siedzibę urzędu stanowił niewielki budynek przy ulicy Okrzei w Rzeszowie. Przeniesienie siedziby na ulicę Zygmuntowską zbiegło się ze zmianą podległości - Biuro Pracy stało się jednostką Urzędu Rejonowego. Natomiast od 1 stycznia 1993 roku po kolejnej nowelizacji ustawy, urząd stał się strukturą samodzielną, będąc jednocześnie organem zatrudnienia stopnia podstawowego. Głównie ze względu na złe warunki lokalowe oraz gwałtowny przypływ obsługiwanych bezrobotnych przeniesiono siedzibę RUP do budynku przy ulicy Partyzantów 1a. Od tamtej pory jest to główna siedziba rzeszowskiego Urzędu Pracy.
 
Przejęcie w 2000 roku przez Samorząd Powiatu Rzeszowskiego zadań wyznaczonych ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 roku, a następnie określenie właściwej polityki w tym zakresie, wpłynęło na bardziej elastyczne oraz efektywniejsze działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 
Głównym celem tych zmian było ukierunkowanie działań na pomoc osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy, oraz ich aktywizację. Wyznaczono kilka strategicznych celów kumulujących działania na rzecz pracodawców i pracobiorców. Główne z nich to:
  • rozdział zadań Urzędu na aktywne i pasywne,
  • utworzenie w każdej gminie powiatu Gminnych Centrów Pracy,
  • przygotowanie projektu "Szansa na powrót" i jego wdrożenie,
  • stworzenie Ośrodka - "Centrum Plus" wspomagającego działania na rzecz indywidualnej pomocy bezrobotnym.           
Wzrost realizowanych zadań publicznych służb zatrudnienia, związanych głównie ze zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, warunki lokalowe uniemożliwiające właściwą obsługę partnerów rynku pracy, a więc pracodawców i pracobiorców, wpłynęły na decyzję o podziale zadań PUP na działania aktywizujące i działania związane z obsługą pasywną, czyli rejestrację, ewidencję i wypłatę świadczeń. W ślad za tym od gminy Rzeszów wydzierżawiono budynek przy ul. Hanasiewicza 10 o powierzchni 800m2, w którym poprzednio mieściły się biura hurtowni spożywczej. Budynek został wyremontowany i zaadaptowany pod potrzeby Centrum Aktywizacji Bezrobotnych. Ta rzeszowska idea znalazła aprobatę wśród ustawodawców i została zapisana w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako obowiązek utworzenia w ramach powiatowych urzędów pracy wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, które realizują zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.  W otwartym 30 grudnia 2002 roku Centrum realizowano aktywną politykę rynku pracy. W dotychczasowej siedzibie PUP przy ulicy Partyzantów 1a utworzono Ośrodek Ewidencji  i Świadczeń.
 
W celu przybliżenia usług Urzędu mieszkańcom Powiatu Ziemskiego, w skład którego wchodzi 14 gmin, objętych wraz z miastem Rzeszowem działaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w kwietniu 2003 roku powołano Gminne Centra Pracy, które przejęły na siebie część zadań Ośrodka Ewidencji i Świadczeń oraz Centrum Aktywizacji Bezrobotnych.
 
Ważnym wydarzeniem było wdrożenie w styczniu 2006 roku projektu pn. "Budowa powiatowej sieci komputerowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie". Dzięki niemu znacznie rozszerzono zakres usług Gminnych Centrów Pracy, a tym samym usprawniono obsługę osób z Powiatu Ziemskiego.
 
Od sierpnia do grudnia 2003 roku realizowano projekt "Szansa na powrót", który zaangażował osoby bezrobotne, po wcześniejszym przygotowaniu i przeszkoleniu, do poszukiwania pracy innym osobom bezrobotnym. Projekt przyczynił się głównie do powrotu na rynek pracy znajdującej się w szczególnej sytuacji określonej grupy bezrobotnych, dotkniętej długotrwałym bezrobociem, dyskryminowanej ze względu na wiek i przejawiającej stany depresyjne.
Dużym wydarzeniem dla lokalnego rynku pracy było uruchomienie w marcu 2005 roku, w ramach polsko-brytyjskiego projektu – Ośrodka Doradztwa Indywidualnego Bezrobotnym "Centrum Plus" przy ulicy Langiewicza 15 w Rzeszowie. Celem tego projektu było wprowadzenie nowatorskiego sposobu obsługi osób bezrobotnych, opartego na indywidualnej pracy pracownika Urzędu, tzw. konsultanta z osobą poszukującą zatrudnienia, której celem było pokonywanie barier i przeszkód w znalezieniu zatrudnienia.
Po zakończeniu wspomnianego projektu i wejściu nowych przepisów, wprowadzających tzw. standardy usług rynku pracy i tym samym wzmożoną aktywizację bezrobotnych, zadania Centrum Aktywizacji Bezrobotnych realizowane były w dwóch budynkach, gdyż jeden z działów funkcjonował w budynku przy ulicy Langiewicza. Takie rozwiązanie z jednej strony pozwoliło na korzystanie z dobrze wyposażonych sal i sporej przestrzeni, ale z drugiej – wprowadzało utrudnienia w zakresie kompleksowego korzystania z usług rynku pracy w jednym miejscu. Powstałe w 2002 roku Centrum Aktywizacji Bezrobotnych stało się niewystarczające pod względem lokalowym.
Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom podjęto kolejne starania mające na celu stworzenie odpowiednich warunków obsługi naszych klientów, skupiając w jednym miejscu wszystkie komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedzialne za prowadzenie aktywizacji zawodowej. Dzięki przychylności Pana Józefa Jodłowskiego, Starosty Rzeszowskiego zakupiliśmy budynek po byłym Zespole Szkół Energetycznych i po gruntownym remoncie zaadaptowaliśmy go na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej, które w chwili obecnej jest największym w kraju, nie tylko pod względem powierzchni (1500 m2) ale także pod względem liczby obsługiwanych osób.
 
Podejmowane działania i przekształcenia w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie wyznacza przyjęta misja, która stawia sobie za cel profesjonalne i skuteczne świadczenie usług poprzez wdrażanie własnych, innowacyjnych rozwiązań uwzględniających potrzeby klientów i partnerów rynku pracy.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę